Ενημέρωση για έναρξη λειτουργίας EDUPASS

Σε συνέχεια της υπό στοιχεία 124068/ΓΔ4/1.10.2021 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (B΄ 4558) και της από 4.10.2021 εγκυκλίου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι κάθε φυσικό πρόσωπο, που προτίθεται να συμμετάσχει στην εκπαιδευτική διαδικασία του Ιδρύματος, θα πρέπει να υποβάλει δήλωση μέσω της ιστοσελίδας https://edupass.gov.gr/.

 Στην ως άνω σελίδα δύναται να συνδεθεί οποιοσδήποτε με τους κωδικούς taxisnet ή εναλλακτικούς τρόπους ταυτοποίησης που είναι διαθέσιμοι για την είσοδό του στο https://www.gov.gr/. Όποιο φυσικό πρόσωπο δεν διαθέτει κωδικούς πρόσβασης taxisnet μπορεί να εκδώσει ακολουθώντας τις σχετικές οδηγίες https://kleidarithmos.gov.gr/.

Οδηγίες για την υποβολή δήλωσης ανά κατηγορία:

Α. Φοιτητές / Φοιτήτριες

Κάθε φοιτητής ή φοιτήτρια (προπτυχιακός/ή, μεταπτυχιακός/ή, υποψήφιος/α διδάκτορας), που επιθυμεί να συμμετάσχει με φυσική παρουσία στην εκπαιδευτική διαδικασία, οφείλει να συνδεθεί στην ως άνω ιστοσελίδα και να υποβάλει δήλωση συμπληρώνοντας τα ακόλουθα στοιχεία:

Β. Τακτικό και έκτακτο διδακτικό προσωπικό

Το τακτικό και έκτακτο διδακτικό προσωπικό του Ιδρύματος, που συμμετέχει με φυσική παρουσία στην εκπαιδευτική διαδικασία προγραμμάτων σπουδών, οφείλει να συνδεθεί στην ως άνω ιστοσελίδα και να υποβάλει δήλωση συμπληρώνοντας τα ακόλουθα στοιχεία:

Διευκρινίζεται ότι το διδακτικό προσωπικό που συμμετέχει στην εκπαιδευτική διαδικασία σε περισσότερα εκ του ενός Ιδρύματα ή σε περισσότερα εκ του ενός Τμήματα του ίδιου Ιδρύματος, είναι δυνατόν να υποβάλει με την ίδια δήλωση περισσότερα από ένα Ιδρύματα ή Τμήματα, επιλέγοντας την επιλογή «Προσθήκη Τμήματος Πανεπιστημίου» και εν συνεχεία αποθήκευση.

Γ. Επισκέπτες

Ως επισκέπτης νοείται οποιοσδήποτε δεν εντάσσεται σε μια από τις ως άνω κατηγορίες (φοιτητές ή τακτικό και έκτακτο διδακτικό προσωπικό), ο οποίος πρόκειται να συμμετάσχει στην εκπαιδευτική διαδικασία ενός Ιδρύματος. Ειδικότερα, κάθε επισκέπτης οφείλει να συνδεθεί στην ως άνω ιστοσελίδα και να υποβάλει δήλωση συμπληρώνοντας τα ακόλουθα στοιχεία:

Διευκρινίζεται ότι η υποβολή της δήλωσης στο edupass για το διδακτικό προσωπικό και τους φοιτητές πραγματοποιείται μόνο μια φορά, και δεν απαιτείται η περιοδική επιβολή δηλώσεων ανά τακτά χρονικά διαστήματα.

Μετά την ολοκλήρωση της δήλωσης κάθε προσώπου, η Γραμματεία κάθε Τμήματος μέσω της θυρίδας που τηρεί, λαμβάνει ηλεκτρονικό αρχείο με το σύνολο των προσώπων που έχουν δηλώσει ότι πρόκειται να συμμετάσχουν στην εκπαιδευτική διαδικασία καθώς και το εάν πληρούν ή όχι τις προϋποθέσεις συμμετοχής στην εκπαιδευτική διαδικασία. Ειδικότερα κάθε Γραμματεία ενημερώνεται μόνο για το εάν πληρούται μια από τις προϋποθέσεις (εμβολιασμού ή νόσησης ή εργαστηριακού ελέγχου), όπως τίθενται από την κείμενη νομοθεσία, αλλά όχι ποια ειδικότερη προϋπόθεση πληρούται. Η εν λόγω πληροφορία παρέχεται μέσω της διασύνδεσης του edupass με την ΗΔΙΚΑ.

Για περισσότερες πληροφορίες παρατίθεται σύνδεσμος του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων στον οποίον μπορείτε να βρείτε συχνές ερωτήσεις – απαντήσεις σχετικά με τη χρήση και λειτουργία του edupass  https://www.minedu.gov.gr/rss/50333-05-10-21-se-leitourgia-i-platforma-edupass-gov-gr-gia-ta-panepistimia-2