Σκοποί ϊδρυσης

Το τμήμα Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας ιδρύθηκε για να καλύψει ένα σημαντικό μέρος της ζήτησης για εξειδίκευση στο γνωστικό αντικείμενο της Επικοινωνίας και των Ψηφιακών Μέσων με δύο σημαντικά πλεονεκτήματα: