ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

 

 

Νέα

 • Οδηγίες Πρακτικής

  ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

  ΤΟΥ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

  ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

  Η πρακτική άσκηση των φοιτητών αποτελεί μέρος του εκπαιδευτικού έργου και συνεπώς αναπόσπαστο τμήμα των σπουδών τους. Η πρακτική άσκηση διεξάγεται στο 8 ο εξάμηνο της φοίτησης με την προϋπόθεση ότι οι φοιτητές έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία τα περισσότερα μαθήματα του προγράμματος σπουδών συμπεριλαμβανομένων και των 10 μαθημάτων ειδικότητας. Η πρακτική άσκηση είναι υποχρεωτική για όλους τους φοιτητές, διαρκεί έξι μήνες και μπορεί να γίνει σε φορείς είτε του δημόσιου είτε του ιδιωτικού τομέα. Οι φοιτητές απασχολούνται σε πλήρες ωράριο, είναι αμειβόμενοι και ασφαλισμένοι έναντι επαγγελματικού κινδύνου κατά τη διάρκεια της άσκησής τους. Τέλος η πρακτική άσκηση είναι εποπτευόμενη από το εκπαιδευτικό προσωπικό των Τ.Ε.Ι. και διεξάγεται με βάση το περίγραμμα προγράμματος πρακτικής άσκησης για κάθε ειδικότητα.

  Κύριος σκοπός της πρακτικής άσκησης είναι η ενημέρωση των ασκουμένων με τη διάρθρωση και λειτουργία της επικοινωνίας επιχειρήσεων και οργανισμών και η συσχέτιση των θεωρητικών και εργαστηριακών γνώσεων που αποκτήθηκαν κατά τη διάρκεια των σπουδών με την εργασιακή πρακτική κατά τέτοιο τρόπο ώστε με την αποφοίτησή τους οι ασκούμενοι φοιτητές να έχουν αποκτήσει και σε πρακτικό πλέον επίπεδο τα πολύτιμα εκείνα εφόδια που θα ολοκληρώσουν τον εκπαιδευτικό χαρακτήρα του τμήματος.

  Το Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας δίνει ξεχωριστή σημασία στην πρακτική άσκηση των φοιτητών του. Το Τμήμα καλλιεργεί συστηματικά επαφές με εταιρείες και οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στις δημόσιες σχέσεις και στον ευρύτερο χώρο της επικοινωνίας. Το Τμήμα διαθέτει βάση δεδομένων με στοιχεία συναφών συνεργαζόμενων εταιρειών και οργανισμών προς διευκόλυνση και προσανατολισμό των φοιτητών. Επιπρόσθετα, οι φοιτητές διευκολύνονται στην εύρεση κατάλληλου φορέα πρακτικής άσκησης από την δημοσίευση και ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Τμήματος επιστολών ενδιαφέροντος που απευθύνουν εταιρείες και οργανισμοί προς το Τμήμα για την ανεύρεση υποψήφιων προς πρακτική άσκηση φοιτητών. Οι περισσότερες θέσεις πρακτικής άσκησης βρίσκονται στα μητροπολιτικά κέντρα και τις μεγαλουπόλεις της επικράτειας, στα μέρη δηλαδή όπου έχουν την έδρα τους οι περισσότερες εταιρείες δημοσίων σχέσεων, οι διαφημιστικές εταιρείες, οι ειδησεογραφικοί οργανισμοί, οι μεγάλες επιχειρήσεις και οι δημόσιοι οργανισμοί. Πολύ θετική εξέλιξη αποτελεί το γεγονός ότι σημαντικές εταιρείες δημοσίων σχέσεων έχουν μείνει ικανοποιημένες από το επίπεδο γνώσεων και δεξιοτήτων των φοιτητών του Τμήματος και έχουν προβεί στην ανανέωση και συνέχιση της συνεργασίας μαζί τους εντάσσοντας τους φοιτητές ως στελέχη των εταιρειών τους.

   

  Η Πρακτική ¶σκηση παρότι αποτελεί μέρος του Προγράμματος Σπουδών του Εαρινού Εξαμήνου το Τμήμα φροντίζει ώστε ο φοιτητής να μπορεί να ξεκινήσει καθ' όλη την διάρκεια του έτους με εξαίρεση τους καλοκαιρινούς μήνες. Επίσης το Τμήμα συμμετέχει στο Πρόγραμμα ΕΣΠΑ «Πρακτική ¶σκηση Φοιτητών» του οποίου οι θέσεις Πρακτικής ¶σκησης είναι περιορισμένες και για τις οποίες οι ημερομηνίες έναρξης και η επιλογή των φοιτητών γίνεται μετά από πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων. Λόγω του ότι οι θέσεις Πρακτικής ¶σκησης μέσω ΕΣΠΑ είναι περιορισμένες, με αποτέλεσμα να μην ικανοποιούνται όλες οι αιτήσεις, καλό θα ήταν όταν υπάρχει προκήρυξη για τις θέσεις αυτές, ο φοιτητής να προνοήσει να υποβάλλει παράλληλα και αίτηση για υλοποίηση Πρακτικής ¶σκησης μέσω ΟΑΕΔ, ώστε σε περίπτωση μη κάλυψης θέσης μέσω ΕΣΠΑ να μπορεί εναλλακτικά να ξεκινήσει μέσω ΟΑΕΔ. Τα κριτήρια επιλογής για τις θέσεις ΕΣΠΑ είναι βαθμολογικά για το 50% των θέσεων και κοινωνικο-οικονομικά για το υπόλοιπο 50% των θέσεων. Ως βαθμολογικά νοείται ο μέσος όρος βαθμολογίας στα μαθήματα ειδικότητας και ως κοινονικο-οικονομικά λαμβάνονται υπόψη το οικογενειακό εισόδημα και κοινωνικά κριτήρια όπως αριθμός τέκνων κάτω των 25 ετών (εκτός για τις περιπτώσεις σπουδαζόντων τέκνων όπου δεν λαμβάνεται υπόψη ο περιορισμός των 25 ετών), αναπηρίες κηδεμόνα κλπ., ενώ ειδική μέριμνα για ΕΣΠΑ δίνεται σε αιτήσεις φοιτητών ΑΜΕΑ.

   

  Τα βήματα για την διαδικασία ένταξης σε Πρακτική ¶σκηση είναι τα ακόλουθα:

  1. O/Η φοιτητής/ τρια ο/ η οποίος/ α θέλει να πραγματοποιήσει την πρακτική του/ της άσκηση θα πρέπει αρχικά να έχει περάσει όλα τα μαθήματα ειδικότητας και τα 2/3 όλων των μαθημάτων.
  2. Ο/ Η φοιτητής/ τρια μπορεί να περάσει από το Γραφείο Διασύνδεσης ή το Γραφείο Πρακτικής ¶σκησης όπου θα του/ της δοθούν λίστες με εταιρίες που στο παρελθόν έχουν δεχθεί άτομα από το Τμήμα για Πρακτική ¶σκηση ή μπορεί να ενημερωθεί από την ιστοσελίδα του Τμήματος για τις Επιστολές Επιχειρήσεων με τις οποίες ζητούνται φοιτητές του Τμήματος για Πρακτική ¶σκηση.
  3. Ο φοιτητής/ τρια θα πάρει από το Γραφείο Πρακτικής ¶σκησης ή θα κατεβάσει από τον ιστότοπο του Τμήματος τα εξής έντυπα τα οποία είναι διαφορετικά για τις περιπτώσεις Πρακτικής ¶σκησης μέσω ΟΑΕΔ ή ΕΣΠΑ.
  4. μια Αίτηση την οποία συμπληρώνει ο/ η ίδιος/ α.
  5. μια Βεβαίωση την οποία συμπληρώνει η επιχείρηση που θα δεχθεί να απασχολήσει τον σπουδαστή/ τρια σε τμήμα και αντικείμενο σχετικό με αυτό του κύκλου σπουδών του/ της σπουδαστή /τριας
  6. Η Βεβαίωση της Επιχείρησης θα πρέπει να συνοδεύεται και από επίσημη επιστολή της επιχείρησης στην οποία αναφέρεται μια συνοπτική περιγραφή του προφίλ της επιχείρησης και μια αναλυτική περιγραφή του αντικειμένου απασχόλησης του Πρακτικά Ασκούμενου το οποίο θα πρέπει να είναι σχετικό με το Αντικείμενο και τον Κύκλο Μαθημάτων των Δημοσίων Σχέσεων και της Επικοινωνίας.  
  7.  
  8. Όταν ο/ η φοιτητής/ τρια βρει εταιρία, θα πρέπει να ρωτήσει
  9. αν θα πληρώνεται από την εταιρία (πέραν από το ποσό το οποίο θα λαμβάνει από τον ΟΑΕΔ και αφορούν τις Πρακτικές Ασκήσεις μέσω ΟΑΕΔ ή πέραν από το ποσό το οποίο θα λαμβάνει από το ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονία και αφορούν τις Πρακτικές Ασκήσεις μέσω του Προγράμματος ΕΣΠΑ Πρακτικής ¶σκησης).
  10. αν η εταιρία θα τον /την ασφαλίζει για τις Πρακτικές Ασκήσεις μέσω ΟΑΕΔ (γιατί χωρίς Ένσημα ασφαλιστικού κινδύνου η πρακτική θεωρείται ¶κυρη). Η ασφάλεια για τις Πρακτικές Ασκήσεις μέσω ΕΣΠΑ δεν επιβαρύνει την επιχείρηση αλλά το ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας το οποίο και αναλαμβάνει όλη την διαδικασία.

  Το ποσό που πρέπει να λαμβάνει ο φοιτητής συνολικά για την Πρακτική ¶σκηση είναι το 80% της αμοιβής επί του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη, που ισχύει κάθε φορά με βάση την Εθνική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας.

  Για τις Πρακτικές Ασκήσεις μέσω ΟΑΕΔ, το ποσό της αμοιβής του φοιτητή επιβαρύνει την επιχείρηση κατά 50% περίπου και το υπόλοιπο 50% επιδοτείται μέσω του ΟΑΕΔ. Για να πάρει τα χρήματα αυτά η εταιρία από τον ΟΑΕΔ θα πρέπει να κάνει αναγγελία πρόσληψης του φοιτητή στον ΟΑΕΔ. Τα παραπάνω ισχύουν μόνο για εταιρίες ιδιωτικού δικαίου. Για υπηρεσίες δημοσίου δικαίου η μηνιαία αμοιβή έγκειται στα κονδύλια που έχουν αποφασισθεί να δοθούν από την κάθε υπηρεσία ξεχωριστά.  

  Για τις Πρακτικές Ασκήσεις στον ιδιωτικό τομέα μέσω του Προγράμματος ΕΣΠΑ ο φοιτητής λαμβάνει από το Πρόγραμμα στον τραπεζικό του λογαριασμό μέσω του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας, συνολική αμοιβή 2040 Ευρώ η οποία αντιστοιχεί σε ποσό 340 Ευρώ το μήνα. Το υπόλοιπο ποσό και μέχρι το 80% της αμοιβής επί του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη, που ισχύει κάθε φορά με βάση την Εθνική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας το λαμβάνει ο φοιτητής από την επιχείρηση.

  1. Για τις περιπτώσεις Πρακτικής ¶σκησης μέσω ΟΑΕΔ, το ποσό το οποίο δαπανά η κάθε εταιρία για την ασφάλεια του/ της κάθε σπουδαστή/ τριας που κάνει την πρακτική του/ της είναι το 1% της δωδέκατης κλάσης του ΙΚΑ περίπου 60 ευρώ για όλο το εξάμηνο. Για να γίνει αυτή η ασφάλιση ο φοιτητής θα πρέπει να πάρει αριθμό μητρώου από το Ι.Κ.Α. Οι ημέρες ασφάλισης κατά τις οποίες ο/ η φοιτητής/ τρια πραγματοποιεί την πρακτική του δεν θα πρέπει να είναι λιγότερες από 150 σε διαφορετική περίπτωση η Πρακτική ¶σκηση θεωρείται μη ολοκληρωμένη. Ο/ Η φοιτητής/ τρια λοιπόν δεν μπορεί να πάρει άδεια από την πρακτική άσκηση του για κανένα λόγο (π.χ. για την εξεταστική) παρά μόνο εάν η εταιρία δέχεται να τον ασφαλίζει τις μέρες τις οποίες απουσιάζει από την εργασία του και εφ' όσον μετά το τέλος της διάρκειας της πρακτικής άσκησης αναπληρώσει τις μέρες τις οποίες δεν εργάστηκε. Μόνο για σοβαρούς λόγους υγείας μπορεί κάποιος/ α να απουσιάσει από την πρακτική του άσκηση.

  Στις Πρακτικές μέσω ΕΣΠΑ το ποσό ασφάλισης είναι τοίδιο με την διαφορά ότι η ασφάλιση του φοιτητή γίνεται από το ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας και ως εκ τούτου δεν απαιτούνται από την εταιρεία ενέργειες που αφορούν την ασφάλιση του φοιτητή ή την πρόσληψη του.

  1. Μόλις συμπληρωθούν τα παραπάνω έντυπα θα πρέπει να αποσταλούν στο Fax: 2467087063 (υπ' όψιν κ Δώρου για τις Πρακτικές μέσω ΟΑΕΔ και υπόψη Γραφείου Πρακτικής ¶σκησης ΕΣΠΑ για τις Πρακτικές μέσω ΕΣΠΑ) ή στην παρακάτω διεύθυνση: ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας Παράρτημα Καστοριάς Περιοχή Φούρκα Καστοριά αναφέροντας στα υπόψη όπως παραπάνω.  
  2. Όταν παρθούν η αίτηση και η βεβαίωση, το Γραφείο Πρακτικής ¶σκησης θα προβεί στις ακόλουθες ενέργειες:
  3. να εξετάσει αν ο φοιτητής έχει περάσει όλα τα απαιτούμενα μαθήματα για να μπορέσει να ασκηθεί πρακτικά
  4. να πάρει την έγκριση από τον/ την προϊστάμενο/ η του Τμήματος (αυτό θα εξαρτηθεί απόλυτα από το αντικείμενο πρακτικής με το οποίο θα ασχοληθεί ο φοιτητής, το οποίο αναφέρεται συνοπτικά στην βεβαίωση η οποία συμπληρώνεται από την εταιρία και αναλυτικά στην επιστολή που συντάσει η επιχείρηση).
  5. να συντάξει 3 αντίγραφα συμβάσεων τα οποία θα πρέπει να υπογραφούν από τον / την Προϊστάμενο/ η του Τμήματος, τον σπουδαστή/ τρια και κάποιον Εκπρόσωπο της Εταιρίας.
  6. να συντάξει βεβαίωση ότι ο /η φοιτητής/ τρια έχει δικαίωμα να ασκηθεί πρακτικά.
  7. να συντάξει ένα επιστολόχαρτο προς την εταιρεία στο οποίο, το Τμήμα εγκρίνει την υλοποίηση της Πρακτικής ¶σκησης του/της φοιτητή/τριας στην εταιρία.
  8. να δώσει πρωτόκολλα σε αιτήσεις και βεβαιώσεις.
  9. να στείλει στον υπεύθυνο επικοινωνίας της εταιρίας η στον/ ην ίδιο/ α σπουδαστή/ τρια τα απαραίτητα έγγραφα μαζί με το βιβλίο της πρακτικής.
  10.  
  11. Για να παρθεί η έγκριση και να ετοιμαστούν τα παραπάνω πιστοποιητικά θα πρέπει ο φοιτητής/στρια να στείλει όλα τα απαιτούμενα έγγραφα 20 μέρες πρίν την έναρξη της Πρακτικής ¶σκησης. Οι Πρακτικές Ασκήσεις έχουν έναρξη με την έναρξη του κάθε μήνα επομένως τα απαραίτητα έγγραφα θα πρέπει να έχουν κατατεθεί από τον σπουδαστή/τρια μέχρι την 10η μέρα του προηγουμενου μήνα.   Ο/ Η φοιτητής/ τρια δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να ξεκινήσει την πρακτική του άσκηση πριν να υπάρξει έγκριση από τον/ την προϊστάμενο/ η του αντίστοιχου τμήματος.  Τα περιθώρια για την υποβολή των αιτήσεων για πρακτική άσκηση ανακοινώνονται στο διαδίκτυο σε τακτά χρονικά διαστήματα. Παρακαλούμε να ενημερώνεστε από την ιστοσελίδα του ΤΕΙ γιατί τα περιθώρια αυτά είναι αυστηρά.  
  12. Μετά το πέρας της πρακτικής ο/ η φοιτητής/ τρια θα πρέπει να επιστρέψει στο Γραφείο Πρακτικής ¶σκησης
  13. 1 από τα 3 αντίγραφα της αρχικής σύμβασης υπογεγραμμένο από τον/ την σπουδαστή /τρια και την εταιρία
  14. το Βιβλίο της Πρακτικής συμπληρωμένο από τον/ την ίδιο/ α και υπογεγραμμένο και σφραγισμένο σε κάθε σελίδα από έναν εκπρόσωπο της εταιρίας.
  15. μια βεβαίωση ολοκλήρωσης Πρακτικής ¶σκησης της εταιρίας που θα αναφέρει από πότε μέχρι πότε ασκήθηκε πρακτικά ο φοιτητής/ τρια.
  16. τα ένσημα του ΙΚΑ (σε μορφή Α.Π.Δ. ή Βεβαίωση Εργοδότη) σφραγισμένα και υπογεγραμμένα από τους αρμόδιους φορείς (τα οποία θα πρέπει να συμπίπτουν χρονικά με τη βεβαίωση από την εταιρία).
  17. ¶λλα έγγραφα που μπορεί να ζητηθούν (π.χ. ερωτηματολόγια φοιτητών, ερωτηματολόγια επιχείρησης, κλπ)

  Απαραίτητα έντυπα

   

Ιστοσελίδα Τμήματος  http://cdm.uowm.gr

ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας http://www.teiwm.gr

Ηλεκτρονική Γραμματεία  https://students.uowm.gr/

Ηλεκτρονική Τάξη http://kastoria.teiwm.gr/edetclass

Email Καθηγητών:https://cdm.uowm.gr/2018/03/mails_2018-2019/

ΕΥΔΟΞΟΣ http://eudoxus.gr

Ακαδημαϊκές ταυτότητες 

http://academicid.minedu.gov.gr

 

Τηλ : 2467440020 & 2467440022

 

Email: sec-cdm@uowm.gr

 

ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

Καστοριά
Περιοχή Φούρκα, Ταχ θυρίδα 30, 521 00 Καστοριά